RADOMSKI
PROGRAM DROGOWY

Celem programu jest rozwiązanie wieloletniego problemu z nieutwardzonymi ulicami w Radomiu. Dzięki wielokrotnemu zwiększeniu nakładów finansowych w porównaniu z latami ubiegłymi, utwardzimy większość dróg w mieście. Program przewidziany jest na lata 2015-2018.


INWESTYCJE CZYNOWE

TRYB POSTĘPOWANIA


 1. Zorganizowanie mieszkańców zainteresowanych budową ulicy w ramach tak zwanych czynów drogowych w grupę inicjatywną zwaną Komitetem Budowy Ulicy oraz wskazanie przedstawicieli do reprezentowania przed Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu (zwanym dalej MZDiK).
 2. Zakup w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu aktualnych map, posiadających klauzulę zgodności z oryginałem: mapy zasadniczej w skali 1:500 i mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, obejmujących przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Na podstawie przedstawionych map zostaną - według cen obowiązujących na dany dzień - wyliczone przez pracownika MZDiK szacunkowe koszty budowy ulicy.
 3. Złożenie w MZDiK przez Komitet Budowy Ulicy (do dnia 30 września roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy) stosownego formularza z podaniem w nim konkretnych, wymaganych uchwałą deklaracji finansowych lub rzeczowych, stanowiących udział komitetu w budowie ulicy. Formularze są dostępne w siedzibie MZDiK (pokój 30) lub na stronie: www.mzdik.pl.
 4. Na poczet udziału Komitetu Budowy Ulicy zalicza się:
  • wartość kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej przez uprawnionego projektanta;
  • środki finansowe (w gotówce lub przelewem);
  • nieodpłatne przeniesienie na gminę własności gruntu niezbędnego do realizacji zadania;
  • materiały budowlane posiadające odpowiednie certyfikaty, zatwierdzone przez MZDiK;
  • zapewnienie pracy sprzętu i środków transportu w zakresie potwierdzonym przez MZDiK.
 5. Wnioski o budowę ulicy rozpatrywane są w systemie jednorocznym i wymagają odnowienia zgodnie z punktem 3 niniejszego trybu postępowania.
 6. Komitet Budowy Ulicy zleca opracowanie dokumentacji projektowej uprawnionemu projektantowi.
 7. Całość dokumentacji projektowej projektant zobowiązany jest wykonać w koordynacji z MZDiK. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów. Projektant powinien uzyskać wszystkie warunki od gestorów sieci, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem. Zakres i forma opracowań dokumentacyjnych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, a także programu funkcjonalno-użytkowego.
 8. W związku z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych projektant jest zobowiązany, niezwłocznie po podpisaniu umowy z Komitetem Budowy Ulicy, zgłosić w formie pisemnej do MZDiK zamiar rozpoczęcia prac projektowych związanych z budową, przebudową lub rozbudową ulicy.
 9. MZDiK umieszcza na swojej stronie internetowej informację o danej inwestycji - w celu uzyskania opinii o potrzebie budowy kanału technologicznego szerokopasmowego, jak również informuje o tym Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 10. Projektant w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia uzyskuje od MZDiK odpowiedź odnośnie wymagań związanych z ewentualną budową kanału opisanego w punkcie 9.
 11. Szerokość drogi w liniach rozgraniczenia powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jeżeli istniejące linie rozgraniczenia pasa drogowego są mniejsze niż przewidują to przepisy prawa, wtedy Komitet Budowy Ulicy zobowiązany jest na własny koszt zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości (w celu wydzielenia gruntu niezbędnego do uzyskania pełnych parametrów ulicy) oraz do notarialnego i nieodpłatnego przeniesienia własności wydzielonych gruntów na rzecz gminy miasta Radom.
 12. Sprawy sporne, związane z nieodpłatnym przeniesieniem własności gruntów na rzecz gminy miasta Radom, Komitet Budowy Ulicy ma obowiązek na bieżąco konsultować z MZDiK.
 13. W przypadku, gdy ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu nie ma możliwości usytuowania projektowanych uzbrojeń w pasie drogowym, a można je przeprowadzić jedynie przez grunty należące do osób prywatnych, Komitet Budowy Ulicy jest zobowiązany do przedstawienia MZDiK oryginału stosownego oświadczenia podpisanego przez właścicieli tych gruntów. Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie MZDiK (pokój 30) lub na stronie: www.mzdik.pl.
 14. Autentyczność podpisu złożonego na oświadczeniu wskazanym w punkcie 13 powinna być potwierdzona przez notariusza.
 15. Kompletną dokumentację projektową wraz z kserokopią aktów notarialnych, o których mowa w punkcie 11 oraz oryginałami oświadczeń, o których mowa w punkcie 13 Komitet Budowy Ulicy protokołem przekazuje do MZDiK.
 16. MZDiK po sprawdzeniu dokumentacji projektowej informuje Komitet Budowy Ulicy o jej kompletności. Jeżeli dokumentacja projektowa spełnia wszelkie wymogi, żeby wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę, Komitet Budowy Ulicy jest zobowiązany do przedstawienia MZDiK kserokopii faktury za jej wykonanie.
 17. Po otrzymaniu kserokopii faktury MZDiK występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, albo ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę. Po uprawomocnieniu decyzji, wniosek o budowę ulicy wraz z zawartymi w nim konkretnymi deklaracjami partycypacji w budowie jest przedkładany do umieszczenia w propozycji zadań do realizacji w nowym roku budżetowym.
 18. Rozpoczęcie prac jest uwarunkowane zabezpieczeniem odpowiednich środków w budżecie gminy i uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu.
 19. Listę zadań podstawowych i rezerwowych do realizacji w danym roku budżetowym Komisja Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu opiniuje, biorąc pod uwagę:
  • wskaźnik procentowy udziału podmiotów w kosztach budowy ulicy;
  • ogólną kwotę środków przewidzianych do wydatkowania na te zadania, przewidzianą w projekcie budżetu;
  • inne ważne interesy samorządu miasta Radomia.
 20. O wpisaniu zadania na listę do realizacji Komitet Budowy Ulicy będzie poinformowany pisemnie przez MZDiK. Obowiązkiem Komitetu Budowy Ulicy jest wtedy spełnienie deklaracji finansowych zawartych we wniosku.
 21. MZDiK ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy budowy lub przebudowy ulicy i w umowie z wykonawcą robót zawiera zobowiązanie wykonawcy do zorganizowania robót tak, aby nie obciążały osoby składającej oświadczenie, a teren posesji był przywrócony do stanu pierwotnego. Dotyczy to sytuacji, kiedy wykonawca w celu realizacji budowy lub przebudowy będzie musiał wejść na teren prywatny. O terminie przetargu MZDiK informuje Komitet Budowy Ulicy. Przedstawiciele komitetu mogą uczestniczyć w jawnej części przetargu
 22. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość wniesionego przez Komitet Budowy Ulicy udziału w budowie drogi - w stosunku do kosztów realizacji zadania, wynikających z przyjęcia przez komisję przetargową oferty najkorzystniejszej - jest mniejsza niż udziały wymagane uchwałą nr 498/97 z dnia 25 września 1997 roku (z późniejszymi zmianami), Komitet Budowy Ulicy będzie zobowiązany do uzupełnienia wartości udziału wnoszonego na budowę ulicy. W przeciwnym razie MZDiK nie rozstrzygnie przetargu i odstąpi od realizacji danej inwestycji.
 23. Po zakończeniu inwestycji Komitet Budowy Ulicy jest zobowiązany do przedstawienia MZDiK sporządzonej na odpowiednim formularzu listy osób partycypujących w kosztach budowy ulicy, którą wraz z innymi dokumentami MZDiK przekaże do Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu - w celu naliczania opłaty adiacenckiej.
 24. Koszty poniesione przez Komitet Budowy Ulicy na budowę ulicy będą zaliczone na poczet tej opłaty - zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dziennik Ustaw z 2011 roku, nr 163, pozycja 981 - artykuł 148, punkt 4) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dziennik Ustaw z 2011 roku, nr 165, pozycja 985 - §40, ustęp 4; §28, ustęp 6; §35, ustęp 3, punkt 1).PLIKI DO POBRANIA


Poniżej mog Państwo pobrać Oświadczenie oraz Wniosek dotyczcy budowy / przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w ramach uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 498/97 z dnia 25 września 1997 roku (z późniejszymi zmianami).

Oświadczenie

Wniosek